Lover og regler

Markedet for unoterte aksjer (OTC-markedet) er ofte betegnet som et uregulert marked sammenliknet med en børs eller MTF. Det er mer presist å si at utstedelse og omsetning av unoterte aksjer er underlagt mindre omfattende og detaljerte regler.

For meglerforetak

For meglerforetakene foreligger det ikke vesentlige forskjeller i det regelverk som styrer disse foretakenes virksomhet med hensyn til handel og rådgivning knyttet til børsnoterte og unoterte aksjer. Verdipapirhandelloven og standarder for forretningsskikk skiller ikke mellom børsnoterte og unoterte aksjer. I forhold til ikke-profesjonelle investorer vil det imidlertid være en utvidet veiledningsplikt.

For investorer

For investorene gjelder det noe mildere atferdsregler. Forbudsbestemmelsene i verdipapirhandelloven mot innsidehandel og markedsmanipulasjon gjelder ikke handel med unoterte aksjer, men slik handel kan rammes av andre bestemmelser i verdipapirhandelloven og i straffeloven. Videre gjelder ikke meldepliktsreglene i verdipapirhandelloven, det vil si bestemmelsene som pålegger primærinnsidere å offentliggjøre sine handler og bestemmelsene som pålegger aksjonærer å flagge når de kjøper seg over eller selger seg under en flaggeterskel. Bestemmelsene om tilbudsplikt gjelder heller ikke, det vil si bestemmelsene som pålegger en aksjonær å fremme tilbud om utløsning av de øvrige aksjonærene dersom han/hun erverver mer enn 40 prosent av stemmene i selskapet. Investorenes selvstendige undersøkelsesplikt vedrørende de selskaper de investerer i vil være noe utvidet fordi investorene beveger seg inn i et marked der relevant informasjon normalt vil være noe vanskeligere tilgjengelig.

For selskaper

For selskapene gjelder mindre stramme krav til selskapenes løpende informasjon overfor aksjonærer og markedet i sin alminnelighet. For de selskaper som har inngått avtale om bruk av meldingssystemet, vil forholdet være noe annerledes. Selskaper som har søkt børsnotering har en utvidet opplysningsplikt. De fleste selskapene på NOTC-listen er norske allmennaksjeselskaper eller aksjeselskaper. Disse reguleres av norsk selskapslovgivning og regnskapslovgivning. Utenlandske selskaper på NOTC-listen er regulert av sitt hjemlands lovgivning.

Mer informasjon

Hvis du ønsker mer informasjon om reguleringen av markedet for unoterte aksjer, herunder hvilke regler som selskapene på NOTC-listen er underlagt, samt hvilke regler som gjelder for verdipapirforetak som handler NOTC–registrerte aksjer, vises det til dokumentet "Regulering av OTC-markedet" nedenfor.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 Oslo Se kart

Tlf

Epost

(+47) 23 11 17 41

post@notc.no